18.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki o aktywnej polityce inwestycji w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki o aktywnej polityce inwestycji w Polsce18.08.2022
Dodatkowe fundusze pozwalają na realizację przedsięwzięć, które są motorem napędowym naszej gospodarki i punktem zwrotnym w drodze do zrównoważonego rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowego budynku przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku w województwie małopolskim. Odwiedził także odrestaurowany park miejski. Jak podkreślił, w takich miejscowościach widać wyraźnie, że dzięki działaniom podejmowanym przez rząd, sprawiedliwy i solidarny rozwój staje się rzeczywistością.

Ważne inwestycje w trudnych czasach
– Cieszę się, że widać wyraźnie, że to na co postawiliśmy parę lat temu – na rozwój bardziej sprawiedliwy, solidarny, taki który pozwala tworzyć miejsca pracy również właśnie w takich miastach jak Nowe Brzesko, staje się rzeczywistością – powiedział premier podczas uroczystości.
Rząd prowadzi aktywną politykę inwestycji i dofinansowań. W efekcie jednostki samorządu terytorialnego mogą inwestować i rozwijać się. To powoduje, że w mniejszych miejscowościach powstają nowe miejsca pracy.
Samorządy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Rząd realizuje liczne programy. Są a min:
Rządowy Fundusz Polski Ład: Programa Inwestycji Strategicznych,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
programa budowy 100 obwodnic,
Rodzina 500+, Maluch+, Dobry Start,
13. Yo 14. Emerytura.
Para tomar realizacja projektów na wielką skalę:
przekop Mierzei Wiślanej i aktywacja portu w Elblągu,
Centralny Port Komunikacyjny, con tym inwestycje kolejowe,
Gazoport con Świnoujściu, tunele con Świnoujściu,
mur na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej,
drogi Via Baltica i Via Carpatia,
PLK Solina.
Rząd inwestuje w to, co jest bliskie obywatelom
– Robimy to po to, żeby młodzi widzieli tu swoją przyszłość – w takich miejscowościach. To podstawowy sens polityki, którą prowadzimy – kontynuował premier, dziękując wszystkim samorządowcom za współpracę.
Rząd wspiera inwestycje lokalne. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 160686K w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów to ok. 885 años. EUR Ponadto rząd przeznaczył ok. 394 años. zł na remont budynku Szkoły Podstawowej. Wymagał on kompleksowego remontu po pożarze w 2020 r. Gmina otrzymała wsparcie ze strony państwa.
– Wierzę, że dzięki sprawiedliwemu rozwojowi, takie miasta jak Nowe Brzesko będą dobrym miejscem do życia. Wierzę, że taka przyszłość jest możliwa – podsumował szef rządu.
O inwestycjach w Nowym Brzesku
Rozbudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Pięcioodziałowe przedszkole zapewni wysoki estándar opieki przedszkolnej.
Dzięki inwestycji powstało nowoczesne, bezpieczne i funkcjonalne przedszkole pozbawione barier architektonicznych. Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla realizacji tego projektu.
W ramach projektu gmina zrewitalizowała również park miejski. Przebudowano m.in. chodniki oraz alejki. Odnowiono także zieleń parkową.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (6)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL

18.08.2022 Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego18.08.2022
Na dzisiejszym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego, omówiono bieżące tematy związane z sytuacją w kraju. Podczas spotkania członkowie zespołu rozmawiali na temat kryzysu ekologicznego na Odrze. Poruszono również kwestię bezpieczeństwa energetycznego oraz omówiono sytuację na terenie Ukrainy. Na posiedzeniu omówiono także sytuację epidemiazną.

Kryzys na Odrze
Podstawowym celem rządu jest zniwelowanie potencjalnych negatywnych skutków zanieczyszczenia Odry. Równolegle prowadzimy prace w zakresie jak najszybszej identyfikacji przyczyn i źródeł potencjalnego skażenia. Regularnie pobierane są do badań próbki wody. Jednocześnie prowadzone są badania ryb.
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działa międzyresortowy zespół kryzysowy, powołany przez szefa rządu, który koordynuje działaniami w związku z sytuacją na Odrze.
Sytuacja na terenie Ukrainy i bezpieczeństwo energetyczne
Spotkanie RZZK dotyczyło również tematu wojny na terenie Ukrainy. Członkowie zespołu rozpatrywali aktualne działania Rosji.
Wojna u naszego wschodniego sąsiada pociąga za sobą skutki również dla innych państw. Wzrost cen energii i jej nośników jest spowodowany właśnie brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Działania wojenne rozpoczęte przez Rosję wpłynęły negatywnie na wysokość i nieprzewidywalność cen gazu i innych surowców.
Rząd po wprowadzeniu dodatku węglowego, proponuje kolejne rozwiązania, których celem jest wsparcie Polaków w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania. Chodzi o ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy w tym zakresie.
Walka z pandemia
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego omówił również sytuację epidemiazną, w związku z narastającą liczbą zakażeń koronawirusem. Sytuacja w kraju nieustannie jest monitorowana. Członkowie analizowali potencjalne scenariusze, związane z COVID-19, które mogą mieć miejsce jesienią.

Zdjęcia (3)

OSI MIL

18.08.2022 Ustawa zmieniająca sposób obliczania SRW z podpisem Prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Reguła wydatkowa w nowej formule w pełniejszym stopniu uwzględnia zmiany zachodzące w otoczeniu makroekonomicznym.

Zmiana sposobu obliczania SRW to krok w kierunku osiągnięcia większej spójności z linią wyznaczoną przez KE. Dzięki tej zmianie uniknęliśmy wprowadzania w okresie przejściowym nowych, skomplikowanych rozwiązań w ustawie o finansach publicznych

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.
Cel inflacyjny RPP wprowadzono dla zapewnienia większej przewidywalności procesu budżetowego, poprzez wykluczenie czynnika niepewności powiązanego ze zmiennością inflacji oraz nieadekwatnością prognoz makroekonomicznych.
Z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę, znaczące wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w efekcie przyczyniło się do wysokiej dynamiki cen, powstały znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP.
Z końcem maja Komisja Europejska uznała za potrzebne utrzymanie ogólnej klauzuli wyjścia do końca 2023 roku. Komisja Europejska, decydując o przedłużeniu klauzuli, miała też na względzie potrzebę zapewnienia elastycznej polityki budżetowej, zdolnej do reakcji w obliczu gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Utrzymanie obowiązującej formuły SRW prowadziłoby do znacznego ograniczenia wydatków i uniemożliwiłoby m.in. kontynuowanie niezbędnych działań związanych z łagodzeniem gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych obejmują przede wszystkim:
Zmianę formuły obliczania kwoty wydatków na dany rok
Wskaźnik celu inflacyjnego RPP zostanie zastąpiony średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).
Z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym i w efekcie utrzymującą się wysoką dynamikę cen powstały znaczące rozbieżności pomiędzy tymi wskaźnikami, co mimo prognozowanego spadku inflacji może charakterow miećt kt.
Pozostanie przy celu inflacyjnym RPP mogłoby powodować nadmierne zacieśnianie polityki fiskalnej, które nie jest wskazane w dobie wyzwań, przed którymi stoi polska gospodarka.
Wprowadzenie klauzuli inwestycyjnej na rok 2023 spójnej z rekomendacjami KE
Zaproponowany w ustawie sposób ujmowania wydatków inwestycyjnych sprawi, że w ramach wyznaczonych limitów będzie możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych, bez zmniejszania pozostałych wydatków objąguŅtych stabili.
Włączenie NFOŚiGW do zakresu SRW z uwagi na zachowanie spójności ze zobowiązaniami Polski podjętymi w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności
Proponowana zmiana pozwoli na lepsze wypełnienie przez regułę pierwotnych założeń.
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dz. U. i zostanie zastosowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

OSI MIL

18.08.2022 Polonia y Chequia wzmacniają współpracę wojskową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Polska i Czechy są sąsiadami, którzy ze sobą współpracują. To szczególnie ważne, jeżeli chodzi o wyzwania przed którymi stoimy, a w zasadzie stoi cała Europa. Te wyzwania dotyczą agresji rosyjskiej na Ukrainę. Te wyzwania dotyczą próby odbudowy imperium rosyjskiego przez Putina. Zarówno Polska jak i Czechy przeciwstawiają się tym tendencjom. Mamy identyczne doświadczenia historyczne. Po II wojnie światowej oba nasze państwa były zdominowane przez Moskwę. Nie chcemy powrotu do tej sytuacji i w związku z tym wspieramy Ukrainę, ale też wzmacniamy własne siły zbrojne” – zaznaczył wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak po spotkaniu z Janą Černochovą, szefową resortu obrony Czech.
W czwartek 18 sierpnia br. z wizytą w Warszawie przebywała delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej Czech. 
Wicepremier M. Błaszczak podkreślił, że rozmowy dotyczyły także współpracy i budowy interoperacyjności między naszymi siłami zbrojnymi.
„Również na Łotwie nasze siły zbrojne współpracują ze sobą. Stanowimy tam kontyngent eFP. Jesteśmy zaangażowani w NATO, ale także rozmawiamy na temat współpracy na forum Unii Europejskiej dotyczącym na przykład zapatrzenia wojska w dostawy paliw. To jest inicjatywa omawiana wcześniej na forum NATO, ale myślę, że jest do wykorzystania w ramach Unii Europejskiej. Czechy sprawują prezydencję, więc sądzę, że taka inicjatywa ma duże szanse powodzenia. Dodatkowo ta inicjatywa uniezależnia nas od rosyjskiego szantażu. Mamy kłopoty związane z tym, że Putin traktuje dostawy surowców energetycznych jako broń, więc należy taką broń wytrącić mu z ręki”
– podkreślił. 
Szefowie resortów obrony omówili współdziałanie w ramach formatów międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej. Tematem spotkania było również wzmocnienie dwustronnej współpracy wojskowej i przemysłów zbrojeniowych.
 „Dziękuję za otwartość i wspólne ćwiczenia naszych żołnierzy. Za współpracę również jeżeli chodzi o przemysł obronny. Mogę powiedzieć, że Polska modernizuje wyposażenie, Czechy również. Mamy przygotowane wspólne przedsięwzięcia. Na przykład niszczyciel czołgów, to będzie konsorcjum, w którym podwozie będzie firmy czeskiej TATRA. To także współpraca naszych państw w ramach Unii Europejskiej”
– mówił szef MON.
Odnosząc się do przyszłej współpracy minister Černochova zaznaczyła, że podczas zaplanowanej na przyszły tydzień wizyty szefów obrony Polski i Czech na Słowacji zostanie podpisane porozumienie dotyczące wspólnego patrolowania słowackiej przestrzeni powietrznej.
„Rozmawialiśmy także o wspólnych ćwiczeniach, ale nie tylko jeżeli chodzi o jednostki specjalne, ale także o jednostki powietrznodesantowe i żandarmerii wojskowej. Jesteśmy także członkami Grupy Wyszehradzkiej, a już w przyszłym tygodniu spotkamy się ze słowackim ministrem obrony i będziemy podpisywali porozumienie dotyczące wspólnego kontrolowania nieba nad Słowacją”
– dodała minister J. Černochova.
Podczas rozmów szefowie resortów rozmowy poruszyli także kwestie dotyczące implementacji Kompasu Strategicznego, a także sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską agresją.
Na ręce wicepremiera Błaszczaka, minister obrony Czech złożyła również podziękowania za organizację transportu pomocy wojskowej dla Ukrainy.
>>> GALERIA – Wizyta ministro obrony checo

OSI MIL

MIL OSI Poland – 16.08.2022 Information on foreign debt in July 2022

Source: Republic of Poland in English

Information on foreign debt in July 202216.08.2022

Ministry of Finance is pleased to announce that the following payments in foreign currencies were made for service of foreign debt in July 2022:
principal – equivalent of EUR 75.6 m (PLN 364.2 m),
interest – equivalent of EUR 145.9 m (PLN 697.8 m).
As of the end of July 2022 foreign currency funds on budgetary accounts were equivalent of EUR 7 619.1 m (PLN 36 113.7 m).

MIL OSI

MIL-OSI Poland News: Armed Forces Day celebrated in Warsaw

Source: President of Poland in English

August 15 sees an annual celebration commemorating Poland’s victory over the Red Army in the 1920 Battle of Warsaw. The main celebrations took place at noon on Pilsudskiego Square in central Warsaw, with leading figures attending a ceremonial changing of the guard at the Tomb of the Unknown Soldier, in the presence of the President Andrzej Duda.

„Russia and the Russian regime have broken the great taboo, which has been a hard security border since World War II across which no power launches a frontal attack on another country in order to take away its freedom and independence,” Andrzej Duda said at the ceremony.

According to him, the scale of „Russian frontal aggression against Ukraine, against an independent, sovereign, democratic state, against our neighbour – was hard to expect.”

„I have absolutely no doubts that it exceeded what some expected, and for some that was a total surprise,” Andrzej Duda said.

He thanked Poles for the help they have provided to Ukraine and its citizens.

„Thank you with all my heart that, although not with arms in hand, we are part of this through the help we provide to Ukraine and Ukrainians, through the service of our soldiers throughout this conflict, through the support that our allies give to us, and to Ukraine above all,” Andrzej Duda said. 

August 15 marks the 100th anniversary of Poland’s victory over superior Bolshevik forces at the Battle of Warsaw in 1920. The same date was named Armed Forces Day in 1923 and the holiday was observed until 1947 once again being revived in 1992. (PAP)

MIL OSI

16.08.2022 Ministro Michał Dworczyk o wadze sprawnego ruchu między Polską a Ukrainą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Michał Dworczyk o wadze sprawnego ruchu między Polską a Ukrainą16.08.2022
Nie poprzestajemy w naszych działaniach na rzecz wsparcia Ukrainy. Udało nam się zasadniczo zwiększyć przepustowość przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec – zwłaszcza możliwość przejazdu samochodów ciężarowych. Umożliwianie przekraczania granicy zachodniej dla Ukrainy jest niezwykle ważne. Ma to również istotny wymiar gospodarczy dla Polski. Ministro Michał Dworczyk podkreślił, że nie poprzestajemy na tych działaniach. Kolejne przejście graniczne –Malhowice–Niżankowice –- zostanie otwarte już w 2023 r.

Zwiększanie przepustowości przejść granicznych
W ciągu kilku tygodni udało się nam zwiększyć przepustowość przejścia granicznego Korczowa–Krakowiec. Działania te są  przede wszystkim korzystne dla Ukrainy. Bez wątpienia usprawni to możliwości handlowe Polski. W obecnym stanie wojennym nasze wsparcie i współpraca są szczególnie istotne. Z tego względu skupiamy się na umożliwianiu sprawniejszego przekraczania zachodniej granicy.
„Kiedy Ukraina jest w stanie wojny tego rodzaju współpraca – czyli umożliwianie przekraczania granicy zachodniej – dla Ukrainy jest niezwykle ważne. To ma również istotny wymiar gospodarczy dla nas, dla Polski – możliwość handlu, możliwości wymiany towarów jest szalenie istotna, a zwiększenie możliwości przepustowości przejść granicznych wspiera Dworczśli ministery”łpodkrechałi minister.
Usprawnienie ruchu między Polską a Ukrainą
Nie poprzestajemy w naszych działaniach. Zadecydowaliśmy o wcześniejszym otwarciu kolejnego przejścia granicznego Malhowice–Niżankowice. Dzięki decyzjom m.in. Premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury nastąpi to już w 2023 r., a nie tak jak pierwotnie planowano w 2025 r. Para zwiększy dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej między Polską a Ukrainą. Co więcej, szukamy kolejnych rozwiązań, aby usprawnić ruch między Polską a Ukrainą.
„Mamy świadomość, że jest jeszcze sporo do zrobienia bo kolejki samochodów towarowych po stronie ukraińskiej są duże, ale dzisiaj będziemy mieli spotkanie pod przewodnictwem pana ministra Adamczyka, na którym będziemy dyskutować nad rozwiązaniami, które pomogą dalej usprawniać ruch między Polską a Ukrainą” – zaapelował ministro.

OSI MIL

16.08.2022 Stan środków walutowych w lipcu 2022 roku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Stan środków walutowych w lipcu 2022 roku16.08.2022

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2022 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:
kapitał – równowartość 75,6 millones EUR (364,2 millones PLN),
odsetki – równowartość 145,9 millones EUR (697,8 millones PLN).
Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2022 roku wyniósł łącznie 7 619,1 millones EUR (36 113,7 millones PLN).

OSI MIL

15.08.2022 Koncert Piosenki Wojskowej Państw OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Takie właśnie jest polskie wojsko: profesjonalne, dynamiczne, nowoczesne. W każdej sytuacji możemy liczyć na naszych żołnierzy. Są sprawni i gotowi do działania, nieustannie się szkolą i uczą. A ich codzienność. – przekonywał wicepremier Mariusz Błaszczak podczas koncertu zorganizowanego w Elblągu w dniu Święta Wojska Polskiego.
W poniedziałek odbył się Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO zorganizowany przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wojskowy koncert deł jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego.
– Zachęcam wszystkich, którzy planują swoją przyszłość: sprawdźcie, czy bycie żołnierzem to pomysł dla Was. Nowe szanse stwarza Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Każdy ochotnik otrzymuje 4560 zł miesięcznie, może zrobić prawo jazdy, i zdobyć różne uprawnienia, na przykład patent nurka czy skoczka spadochronowego. Po rocznym szkoleniu może zostać zawodowym żołnierzem lub rezerwistą. Zajrzyjcie do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Czekamy na Was! Potrzebujemy Waszej wiedzy i energii, umiejętności, sprawności i entuzjazmu! Warto być żołnierzem, warto służyć Ojczyźnie, swoim bliskim. Być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO. Walczymy o godność i przyszłość Polski. Żeby Polska była Polską!
– podkreślał wicepremier Mariusz Błaszczak.
Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO w Elblągu to wyjątkowe wydarzenie wieńczące obchody weekendu z Wojskiem Polskim, który w tym roku rozpoczął się 13 sierpnia. Na scenie w Elblągu zaśpiewało wiele polskich i zagranicznych gwiazd m. en.: Jan Pietrzak, Trubadurzy, Halina Frąckowiak, Filip Lato, Dagmara Bryzek, Julia Belei, Thre Voci, Marien oraz Captain Jack. Jednym z artystów deł violador, żołnierz Wojska Polskiego Vito. Wystąpił również Weteran z Afganistanu Tomasz Rożniatowski. Piosenki wojskowe śpiewał także Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W finale wystąpili raperzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.
Przed koncertem, mieszkańcy Elbląga i turyści na pikniku wojskowym mogli zapoznać się z nowoczesnym uzbrojeniem jakie jest na wyposażeniu wojska oraz porozmawiać z żołnierzami o służbie. Wśród atrakcji znalazły się także pokaz filmu czy konkursy dla najmłodszych. Odwiedzający mogli również zobaczyć, dotknąć, usiąść we wnętrzu pojazdów wojskowych i spróbować żołnierskiej grochówki. Na pikniku działał również punkt rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem RP”, w którym można było uzyskać wszelkie informacje na temat rozpoczęcia kariery wojskowej, a także złożyć wniosek o powołanie wskułanie.
***
W dniach 13-15 sierpnia w całym kraju – z okazji Święta Wojska Polskiego – odbyło się kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których można było zobaczyć to, co w Wojsku Polskim najlepsze – był nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa muzyka, grochówka oraz oczywiście sami bohaterowie dnia – żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych.
Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych można było rozpocząć karierę jako żołnierz – zapoznać się z warunkami służby w Wojsku Polskim czy złożyć wniosek do służby w ramach  dobrowolnej zasadniczejby s.
W tych dniach razem świętowaliśmy święto naszych żołnierzy i Wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku.

OSI MIL

15.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom i wolontariuszom za wsparcie w rejonie Odry

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom i wolontariuszom za wsparcie w rejonie Odry15.08.2022
Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej to okazja, by podziękować nie tylko wielkim bohaterom i dowódcom. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę również na cichych bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Para tomar okazja, por dostrzec i docenić pracę wszystkich funkcjonariuszy: żołnierzy, strażaków, ale i wolontariuszy, którzy aktywnie wykonują swoją pracę, w rejonie Odry.

– Myślę o wszystkich żołnierzach, o wszystkich funkcjonariuszach, którzy po cichu, aktywnie wykonują swoją pracę – podczas pokoju, ale w czasie bardzo fatalnego zdarzenia ekologicznego – podkreślił premier podczas spotkania w Ochotśnicejżcijej Strazwo.
Działania na rzecz Odry
Z szefem polskiego rządu spotkali się przedstawiciele Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odpowiadają za usuwanie wszystkich śniętych ryb. Wszystkie działania służb i wolontariuszy prowadzą do tego, aby Odra mogła się odrodzić.
Jednocześnie cały czas prowadzimy działania, które mają na celu wyjaśnienie przyczyn aktualnego stanu wód Odry. Dodatkowo opracowujemy rozwiązania, które mają na celu zapobieganie takim wydarzeniom w przyszłości.
Przyroda – nasze wspólne dziedzictwo
Piękna polska przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem. Lasy, jeziora i rzeki to nasze dobro narodowe. Premier podkreślił, że zrobi wszystko nie tylko, aby do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego ekologicznego zdarzenia – ale również zbudować mechanizmy prewencyjne. Rząd planuje zaostrzyć kary wobec osób i instytucji, które zanieczyszczają polskie rzeki i jeziora.
Szef polskiego rządu podziękował funkcjonariuszom i żołnierzom i tym pracującym bez mundurów: wolontariuszom za akcję z ostatnich dni.
– Dziękuję za to, że staramy się już teraz robić wszystko, aby Odra się odrodziła. Jestem przekonany, że te straty będą minimalizowanie z każdym dniem i dzięki temu osiągniemy nasz cel – powiedział premier.

anchoo
[contenido incrustado]
Zdjęcia (6)
Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL